Data science, AI Powered

Naša analiza finansijskih tržišta, u realnom vremenu, obuhvata:

  1. Tehničku analizu finansijskih tržišta, koja uključuje podatke o kretanju cijena dionica i roba (ticker) na berzama u posljednjih dvadesetak godina, deskriptivnu statistiku tih cijena, grafikone i kupovne ili prodajne signale
  • Fundamentalnu analizu, koja uključuje podatke o bilansu stanja, bilansu uspjeha, izvještaj o novčanih tokova i finansijske pokazatelje
  • Sentimentalnu analizu, kojom saznajemo aktuelne medijske objave vezane za izabranu dionicu (robu)
  • Monte Carlo simulaciju, matematički model procjene budućeg kretanja cijene odabranog ticker-a, prema odabranom broju pokušaja.